web solutions

Web Design

Win more costumers online – Convert visitors to costumers

ICON web design studio is the best place for all your web needs – making concepts, web – development, analytics, internet publicity in Google, Facebook and Instagram. Engage your audience, increase sales, and make a lasting impression with a professional website designed and built specifically for your business and your customers. We plan, create and build beautiful websites on the latest technologies that help drive growth and improve visibility for businesses.


Responsive web sites – Be with your costumers wherever they are!

Research shows that 70% of mobile searches lead to online action within an hour, which makes having a mobile optimized website a critical part of your online success. We build engaging mobile-friendly websites that not only look good, but also drives business growth.


Start selling and taking payments online.

Sell your products and services online using a fast, secure and flexible eCommerce solution. Whether you're looking to sell 1 product from home or 5,000 products from multiple warehouses, we can help you integrate the perfect shopping cart solution to grow your business online.

Web design in Bulgaria

SMM – Social Media Marketing

We build and manage your internet media channels If TV advertisement is too expensive or not enough effective for you, so internet is your place. We can create and integrate social media strategy tailored for your company and future customers.


Email Marketing

Studies prove that email marketing produces the highest return-on-investment (ROI of 3,800%) compared to other digital marketing channels. That's a gain of 38Euro for every 1Euro invested in email marketing. We help small business owners implement automated data-driven email marketing strategies that help grow leads and sales.


Be in control of your business in any time from any place.

Keep your website content updated with the latest information, photos and text about your products and services using an easy to use content management system (CMS). With a CMS, you'll be able to login to your website and make changes from any computer

изработка на интернет страници

Уеб дизайн

Нашето Мото е: "Спечелете повече клиенти онлайн - Превърнете посетителите в клиенти"

ICON уеб дизайн студио е най-доброто място за всички ваши нужди в интернет - създаване на концепции, уеб програмиране, анализи, публичност в интернет в Google, Facebook и Instagram. Ангажирайте аудиторията си, увеличете продажбите и направете трайно впечатление с професионален уебсайт, разработен и създаден специално за бизнеса ви и клиентите ви. Планираме, създаваме и изграждаме красиви уебсайтове с най-новите технологии, които спомагат за растежа и подобряват имиджа на бизнеса


Уеб сайтове , видими на всякакви устройства - Бъдете с вашите клиенти където и да се намират!

Изследванията показват, че 70% от мобилните търсения водят до онлайн действие в рамките на един час, което прави уебсайта, оптимизиран за мобилни устройства, критична част от онлайн успеха ви. Създаваме ангажиращи уеб сайтове, които не само изглеждат добре, но и стимулират растежа на бизнеса.


Започнете да продавате и да приемате онлайн плащания

Продайте продуктите и услугите си онлайн, като използвате бързо, сигурно и гъвкаво решение за електронната търговия. Независимо дали искате да продадете 1 продукт от дома или 5000 продукта от множество складове, ние можем да Ви помогнем да интегрирате идеалното решение за количката, за да разширите бизнеса си онлайн.

Изработка на интернет страници

SMM - маркетинг на социални медии

Ние изграждаме и управляваме вашите интернет медийни канали Ако телевизионната реклама е твърде скъпа или не е достатъчно ефективна за вас,тогава интернет е вашето място. Можем да създадем и интегрираме стратегия за социални медии, съобразена с Вашата фирма и бъдещи клиенти.


Маркетинг по имейл

Проучванията доказват, че имейл маркетингът има най-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI от 3,800%) в сравнение с други дигитални маркетингови канали. Това е печалба от 38 евро за всеки 1 евро, инвестиран в имейл маркетинг. Ние помагаме на собствениците на малки предприятия да въведат автоматизирани, базирани на данни маркетингови стратегии, които помагат за увеличаване на продажбите.


Бъдете в контрола на бизнеса си по всяко време от всяко място.

Поддържайте съдържанието на уебсайта си актуализирано с най-новата информация, снимки и текст за продуктите и услугите си, като използвате лесна за използване система за управление на съдържанието (CMS). С CMS ще можете да влизате в уебсайта си и да правите промени от всеки компютър.