GDPR и Защита на личните данни

Общи условия за ползване на услугите на ИКОН ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИКОН ЕООД, гр. Шумен, бул. Симеон Велики 46, ЕИК 127503297, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги, наричана по-долу Услугите.ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: ИКОН ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Симеон Велики 46
Данни за кореспонденция: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Симеон Велики 46,
Email: office@icon.bg; sales@icon.bg , тел: 054/800-808
Вписване в публични регистри: ЕИК 127503297, регистрирано по ф.д. № 1152/1999г. на Шуменски Окръжен съд. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG127503297. Идентификационен номер на администратора на лични данни № 97260
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bgIII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИКОН ЕООД

Чл. 3. Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя включват следното:

  • 1. Предоставяне на свободно пространство и ресурси на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
  • 2.Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство и сървърни ресурси;
  • 3.Предоставяне на възможност за използване на имейл услуги;
  • 4. Предоставяне на GPRS услуги.
  • 5.Предоставяне на Услугите, съгласно актуалния абонаментен план и параметри;
  • 6.Предоставяне на техническа поддръжка на Услугите, включително изпращане на уведомления по имейл за промяна в Услугите, предложения за подобряване на Услугите, добавяне на нови функционалности или преминаване на към по-горен план на параметрите й;

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугите, съгласно избран от тях абонаментен план с определени параметри към съответния момент от изпълнението на договора.

(2) Доставчикът предоставя Услугите в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугите в раздел V, чл.11.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугите.

(4) В случай че Ползвателят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугите съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(5) Ползватели на Услугите са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугите. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Физическите лица - ползватели използват услугите за следното:
- за лични цели на базов (най-малък по спецификации и цена) абонаментен план за Услугите, ако имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
- за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите;

(6) За собственик на акаунта за използване на Услугите се счита юридическото лице, извършило първото плащане за Услугите, на което е издадена фактура за това плащане или физическото лице за контакт, посочено в създадения профил за използване. Трети лица имат право да заплащат цената за абонаментния план от името на Ползвателя, без да стават страна по договора и без да стават собственици на акаунта за използване на Услугите.IV. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна в офисите на Доставчика.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугите в началото на всеки абонаментен период.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугите.

(3) При първоначална регистрация Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на Услугите и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

(4) В случаите по ал. 3 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугите.

(5) В случаите по ал. 3 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др.

(6) В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисиони заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на Услугите на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума.V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 7 (1) За да използва Услугите, Ползвателят следва да въведе парола за отдалечен достъп.

(2) Паролата за отдалечен достъп се генерира от Доставчика в процеса на създаване на профил на Ползвателя за използване на Услугите.

(3) С извършването на действията по ал. 3 Доставчикът създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя имейл, на който се изпращат и данните за активиране на профила за използване на Услугите.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни и да декларира верни обстоятелства. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугите.

(2) Ползвателят има право да управлява Услугите единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с име и парола.

(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство и ресурси на сървър на Доставчика.

Чл. 9 (1) Ползвателят има право да споделя информация чрез предоставеното от Доставчика пространство и ресурси на сървър със свързаност към Интернет, съгласно параметрите на актуалния абонаментен план за Услугите.

(2) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на актуалния абонаментен план за Услугите.

(3) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство и да използва ресурсите на сървър на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра и настоящите общи условия.

Чл. 10. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя възможност за използване на имейл услуги съгласно параметрите на актуалния абонаментен план.

(2) Ползвателят може да използва имейл услуги в рамките на параметрите на актуалния абонаментен план.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право да използва Услугите добросъвестно, по предназначение, съгласно тези общи условия и в рамките на актуалния абонаментен план.

(2) При използването на Услугите, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят използва технологии и проектира сайтовете си по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност, ограничения за неотстъпване на хостинг ресурси на трети лица и ефективност. Създадените от Ползвателя сайтове, чрез използване на Услугите, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на Услугите съгласно актуалния абонаментен план.

(4) Ползвателят няма право да използва Услугите за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.

(5) Ползвателят няма право да използва Услугите за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.

(6) Ползвателят се задължава да не използва Услугите за следното: - За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
- Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
- За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
- За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
- За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугите или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

(7) Ползвателят се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугите, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.

Чл. 12. (1) Ползвателят се задължава да не използва Услугите за предоставяне на хостинг услуги на трети лица или препродажба на сървърни ресурси за хостинг, включително чрез използване на функцията за допълнителни домейни към съществуващ хостинг план на Услугите. Ползвателят има право да използва Услугите за предоставяне на хостинг услуги на дружества, в които има пряко участие в капитала или на които е законен представител.

(2) Доставчикът има право да извършва постоянни проверки за спазването на изискването по ал. 1 и по своя преценка едностранно и без предупреждение да предприема подходящи мерки за отстраняване на нарушението, включително чрез промяна на абонаментния план на Ползвателя, ограничаване или прекратяване на предоставянето на Услугите, както и отделяне на сайтовете в самостоятелни акаунти.

Чл. 13. (1) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугите и тяхното управление.

(2) Хостинг услугите на Доставчика не включват предоставянето на име на домейн към актуалния абонаментен план, освен ако съответната хостинг услуга изрично предвижда предоставянето на безплатно име на домейн.

Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 15. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на Услугите, съгласно актуалния абонаментен план.

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 17. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугите, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, той може да се обърне към Доставчикът за ново име и парола, а последния има право да изиска от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Услугите.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугите. Ползвателят на Услугите се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) В случай на изтичане на срока на актуалния абонаментен план за Услугите, заплащането на суми за следващ период от страна на Ползвателя се приема за подновяване на договора при актуалните общи условия за Услугите.

Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: http://www.icon.bg/terms-and-agreements.php, заедно с всички допълнения и изменения в тях.VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Договорът за предоставяне на Услугите се прекратява:
с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
в случаите по чл. 11, ал. 6 от тези общи условия с едностранно изявление от Доставчика, включително и по електронен път;

Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за поведение на Потребителите в интернет.VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.

(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 23. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугите, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 24. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугите в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на Услугите или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

Чл. 25. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугите.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугите не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 24.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди към Ползвателя в случай на ограничаване на Услугите или преминаване към друг абонаментен план поради нарушаване на изискването за непредоставяне на хостинг и сървърни ресурси на трети лица.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Услугите и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.


Защита на личните данни

Чл. 28A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес http://www.icon.bg/gdpr.php, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(4) При предоставяне на Услугите Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на Услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на Услугите и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от Услугите представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на Услугите към задълженото лице (доставчика на Услугите). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на Услугите) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на Услугите избира да зареди в Услугите (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва Услугите за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на Услугите съгласно и както е описано в договора за предоставяне на Услугите и 2) предоставянето на информация за Услугите и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на Услугите обработва.

(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1)Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и сключен договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на договора.
Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 32. (1) Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени чрез преговори между Доставчика и Ползвателя, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните български съдилища.

(2) Ползвателят приема, че в случай на спор между трето лице относно използването на Услугите, Доставчикът ще прилага Политиката си за разрешаване на спорове и финалното решение ще бъде задължително за Ползвателя, третото лице и Доставчика.

Чл. 33. За неуредените в тези Общи Условия въпроси, свързани с тяхното изпълнение и тълкуване, се прилагат законите на Република България. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21 май 2018 г.